ORDNINGSREGLER

VILKA REGLER HAR MAN ATT RÄTTA SIG EFTER?

 • Hyreslagen innehåller regler om rättigheter och skyldigheter för hyresgäster och hyresvärdar.
  Vissa regler är tvingande och gäller oavsett vad som står i kontraktet. Hyreslagens bestämmelser brukar kompletteras med ordningsregler som finns i hyresavtalet.
 • Du är bunden av hyresavtalet från den dag hyresavtalet ingicks även om du inte har flyttat in i lägenheten.
 • Hyran skall betalas i förskott senaste den siste i månaden. Hyresavierna delas ut kvartalsvis. Ange alltid fakturanumret på avin som referensnummer
 • Uppträda så att grannar och den närmaste omgivningen inte störs.
 • Ha hyresvärdens tillstånd för att överlåta hyreskontraktet eller hyra ut den i andra hand.
 • Samtliga erhållna nycklar vid tillträde skall återlämnas vid avflyttning gäller även nyckelkopior. Om så ej sker debiteras kostnad för låsbyte.
 • Det är ej tillåtet att ställa saker i trapphusen och andra gemensamma utrymmen (källare, vind mm). Utrymmen måste hållas fria för räddningstjänsten, brevbärare/tidningsbud.
 • Du är skyldig att väl vårda lägenheten. Samtidigt har du ansvar för all skada som uppkommer genom vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse. Sunt förnuft räcker långt men läs ändå igenom all information.

HYRESGÄSTSIDOR

På https://hem.dinhyresvard.se/login har ni er hyresgäst sida där ni kan se ert hyreskontrakt, göra felanmälan, uppsägning samt se era kommande och betalda fakturor.
Inloggningsuppgifter ser ni på er första faktura eller kontakta Elisabeth på elisabeth@mabentho.se för att få era inloggningsuppgifter.

OM DET BLIR FEL I LÄGENHETEN

Om det uppstår en skada eller ett fel i din lägenhet ska du genast anmäla detta till hyresvärden. Detsamma gäller för gemensamma utrymmen, till exempel för tvättstugan. Skador som snabbt förvärras, vattenläckage och liknande, ska givetvis anmälas och åtgärdas omgående. Om du upptäcker ohyra i din lägenhet måste du omedelbart informera hyresvärden. Om du låser dig ute och anlitar hyresvärden eller en låssmed för att få dörren öppnad, får du själv betala för detta. (f.n. 500 kr utanför arbetstid).

Felanmälan görs i första hand på era hyresgästsidor,
I annat fall kontakta våra fastighetsskötare:
service@mabentho.se

KÄLLSORTERING

Följ kommunens anvisningar för källsortering så att det blir rätt. Alla förpackningar som slängs ska vara rengjorda. Det är särskilt viktigt att miljöfarligt avfall, batterier, kemikalier och liknande läggs på rätt ställe. Finns det inte möjlighet att källsortera i huset, utnyttja de allmänna återvinningsstationerna i stället. Där kan man lämna förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Där finns batteriholkar att lämna uttjänta batterier i. På www.sopor.nu hittar du bra information om hur du sorterar dina sopor och var du kan lämna dem.

HUSDJUR

Med anledning av allergi och upplevd störning av boende i området skall tillåtelse ske av hyresvärden innan detta kan accepteras. Beslut meddelas skriftligen och kopian läggs som en bilaga i hyreskontraktet.
Vid tillåtelse av hund ska de vara kopplade, rastning sker utanför området samt ha ansvar att ditt husdjur inte stör grannarna, på så sätt som att ex. skälla eller yla.

RÖKNING

För allas trivsel är det ej tillåtet med rökning inomhus. Rökning utomhus tillåts med prata gärna med grannarna om det är ok eller upplevs som störande. Inga fimpar slängs på området.

MÅLA OCH TAPETSERA

Vill du själv måla eller tapetsera i din lägenhet? Kontakta alltid hyresvärden först för att undvika återställnings- eller ersättningskrav vid avflyttning. Tänk på att arbetet måste vara fackmannamässigt utfört och att färgval och utseende skall vara allmänt acceptabelt, dvs inga extrema färger och mönster eller mörka nyanser. Om du tar bort exempelvis innerdörrar eller köksluckor – spara dem, de är hyresvärdens egendom.

VÄRME

Värmesystemet styrs av utetemperaturen.

För dig med golvvärme:

Golvvärmen är ingjuten in i en betongplatta som lagrar mycket värme. Resultatet blir att det uppstår en tidsfördröjning innan en ökning eller minskning av värmetillförseln påverkar rumstemperaturen. Det blir ett trögt system som kan ge sämre komfort vid snabbt växlande temperaturer utomhus. När utomhustemperaturen hastigt sjunker har golvvärmen svårt att snabbt klara av kallraset från fönstren och från tilluften, eller resultera i övertemperaturer vid exempelvis hög solinstrålning. Problemet är vanligast under vår och höst.
En av de största fördelarna med golvvärme är att den sprider och fördelar värmen på ett bra sätt i rummet eftersom hela golvet är varmt. Många uppskattar också att golvvärme är ”osynligt”, att man inte behöver ha några skrymmande radiatorer i rummen. Dessutom är det är det varmt och skönt för fötterna, vilket gör att man ofta kan sänka temperaturen något med bibehållen komfort.

För dig med radiatorer:

När det blir kyligare ute kan elementen kännas ljumma. Det finns en förklaring. Din hand har en temperatur på ungefär 37 grader. Om elementen inte är varmare än handen upplever vi att det inte kommer värme ifrån det, men det gör det.
När det blir kyligare ute kan elementen kännas ljumma. Det finns en förklaring. Din hand har en temperatur på ungefär 37 grader. Om elementen inte är varmare än handen upplever vi att det inte kommer värme från det, Men det gör det. Elementen justeras automatiskt efter utomhustemperaturen och anpassar värmen för att hålla temperaturen i lägenheten runt 20 grader. Om det inte är särskilt kallt ute så är elementen bara ljumna, eftersom det inte krävs mer för att hålla rätt temperatur.

VENTILATION

För att en lägenhet ska kännas fräsch är det viktigt att ventilationen fungerar. Om ventilationen i en lägenhet inte fungerar blir det instängt och kan bildas mögel.
För att ventilationen ska fungera bör du tänka på att:

 • Håll alltid dina luftventiler öppna så att det kommer in frisk luft i lägenheten.
 • Låt det vara fritt framför elementen
 • Rengör filtret i din fläkt (om det finns en sådan) minst en gång per månad.
 • Rengör badrumsventilen regelbundet med borstmunstycket på dammsugaren.
 • Dra undan eventuellt duschdraperi och lämna badrumsdörren öppen efter att du duschat för att ventilera ut fukten i badrummet.