Uthyrningspolicy – Bostad

Lägenheter

Denna uthyrningspolicy avser uthyrning av hyresrätter inom Mabentho AB och är fastställd av bolagets styrelse 2021-06-27.

Uthyrningspolicyn skall finnas på bolagets hemsida.

Bolagets uthyrningspolicy syftar till att klarlägga bolagets principer för uthyrning, för såväl interna som externa målgrupper, i syfte att vara trovärdigt, rättvist, transparent och att uppfylla ägarens krav.

Policyn väger samman ägarens direktiv att skapa ett attraktivt och prisvärt boende, hyresgästernas behov av trivsamma och trygga boendemiljöer, samt affärsmässighet.

Bolaget förmedlar sina bostäder i egen regi. Lediga lägenheter fördelas till personer som gjort en bostadsansökan och är registrerade i vår bostadskö eller enligt övriga överenskommelser.

Målsättning

Grundtanken i vår uthyrning är rätt hyresgäst till rätt bostad. Det innebär att vi med hänsyn till bostadsbolagets och befintliga kunders bästa fäster stor vikt vid valet av ny hyresgäst. Vårt mål är att alla hyresgäster ska känna trivsel och trygghet i sitt boende.

Kriterier för att teckna hyresavtal

Du ska

 • ha fyllt 18 år
 • ha god ekonomi med betryggande betalningsförmåga
 • inte ha hyresskulder och/eller betalningsanmärkningar
 • ha goda referenser från eventuell tidigare hyresvärd
 • teckna en gällande hemförsäkring
 • Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till bostadens storlek och disposition/planlösning.

Grundkrav

Ålder

Sökanden måste vara myndig för att få underteckna kontrakt.

Ekonomi

Sökanden ska ha en inkomst som är tillräcklig för att klara av hyran.

Inkomsten ska kunna styrkas Not 1 . Årsinkomst före avdrag för skatt, det vill säga bruttoinkomsten, ska vara lägst tre gånger så stor som årshyran.

Som inkomst räknas lön, a-kassa, sjukersättning, pension, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, underhållsbidrag/stöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag, etableringsstöd eller annan styrkt betalningsförmåga. Försörjningsstöd räknas inte som inkomst.

För ålderspensionärer kan en lägre bruttoinkomst accepteras, dock minst två gånger årshyran.

För ungdomar (upp till 25 år) kan en lägre bruttoinkomst accepteras, dock krävs kompletterande borgen av målsman eller närstående.

Ekonomi undantag:

Vid uthyrning av lägenheter där investeringsstöd lämnats och så villkorats skall lägre ekonomiska krav gälla.

Beviljade och sökta fastigheter – lägenheter som avses i dagsläget är Neptunus 3 – med adresser Orions gata 3,5 och 7 samt Uranus 2,3 och 4- med adresser Karlavagnsgatan 1, 11 och 13

För dessa lägenheter tillämpas vad ett hushåll behöver ha kvar att leva på enligt det av kronofogdemyndigheten fastställda förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet fastställs årligen genom Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. Till disponibla medel inräknas även försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg.

Skulder, betalningsanmärkningar

Vi tar kreditupplysning innan visning. Sökande ska ha betalat sina hyror i tid och får inte ha oreglerade betalningsanmärkningar eller skulder. Alla eventuella skulder till bostadsbolaget ska vara reglerade innan ny lägenhet kan erbjudas.

Referenser

Vi inhämtar referenser från tidigare boenden. Den blivande hyresgästen ska ha skött sina åtaganden i nuvarande bostad och får inte ha störningsanmärkningar hos bostadsbolaget eller hos andra hyresvärdar från de senaste två åren.

Antal boende i lägenhet

I förebyggande syfte finns följande begränsningar för antalet boende i bolagets lägenheter:

1 rum och kök < 49 kvadratmeter, max. två personer 2 rum och kök < 70 kvadratmeter, max. fyra personer 3 rum och kök < 100 kvadratmeter, max. fem personer 4 rum och kök < 115 kvadratmeter, max. sex personer Borgen

I undantagsfall kan borgen användas när det finns tveksamheter gällande betalningsförmågan. Bolaget ska dock först godkänna borgensmannen.

Husdjur

Med anledning av allergi och upplevd störning av boende i området skall tillåtelse alltid ske av hyresvärden innan detta kan accepteras. Beslut meddelas skriftligen och kopian läggs som en bilaga i hyreskontraktet.

Rökning

För allas trivsel är det ej tillåtet med rökning inomhus. Rökning utomhus tillåts men prata gärna med grannarna om det är ok eller upplevs som störande.

Uthyrning

Kösystem

Befintliga och blivande hyresgäster anmäler sitt intresse till lägenhet genom att ställa sig i bostadskö. Intresseanmälan gäller under ett år från ankomstdatum till bolaget. Önskar den sökande kvarstå i kön ska han/hon själv aktivt anmäla detta, annars fråntas han/hon sin plats i kön.

Den sökande ska anmäla adressändring, nytt telefonnummer etc. för att kunna erhålla erbjudande. Saknas korrekta kontaktuppgifter fråntas sökanden sin plats i kön. Uppgifterna i kösystemet lagras i en databas. Den sökande har rätt att begära ut de uppgifter som finns registrerade om honom/henne. Om en sökande stått i kö men fallit ur systemet och sedan återkommer räknas återkomsten som nyanmälan.

I köanmälan är det följande parametrar som avgör när erbjudande kan lämnas:

Obligatoriskt val

 • Läge: Centralt Mellerud, Ängenäs
 • Storlek: 1 rum och kök till 4 rum och kök (min respektive max antal anges)
 • Övrigt som kan anges som krav
 • Våningsplan, max hyra, (Om dessa parametrar anges erbjuds enbart de lägenheter som fullt överensstämmer med nedanstående)
 • Fördelningsprinciper
 • Vid fördelning av lediga lägenheter tillämpas vanligtvis följande prioriteringsordning:
 • Evakuering och återflyttning
 • För bolagets hyresgäster som behöver evakueras i samband med renovering och underhåll.
 • Ekonomisk förtur för egna hyresgäster
 • En hyresgäst som hamnat i ekonomiskt trångmål på grund av väsentligt och varaktigt inkomstbortfall kan få förtur.

Näringslivsförtur

Riktar sig till den som fått en tillsvidareanställning eller annan varaktig sysselsättning och är folkbokförd i Melleruds kommun.

Externt sökande och omflyttningar

När en lägenhet är uppsagd och det inte föreligger förtur enligt p. 1-3 ovan skickas erbjudande till sökande i vår bostadskö. Bolaget har en gemensam kö för externa och interna sökande

Förtur

Möjlighet finns att ansöka om förtur. Förtur beviljas med stor restriktivitet i speciella fall enligt punkt 1-3 ovan.

Förtur innebär att vi försöker tillgodose behovet av lägenhet om synnerliga skäl föreligger. Vårt förturssystem ska enbart användas som sista utväg om inget annat alternativ finns. Det finns inget kösystem inom förturerna utan den ansökan som bedöms mest angelägen har företräde, oavsett när ansökan lämnades in. Förtur ska användas för att täcka ett akut behov av lägenhet och det går inte att få förtur till bestämd lägenhet eller område.

Om sökande tackar nej till tre erbjudanden om bostad upphör förturen, likaså om man inte besvarar erbjudandet. Beviljad förtur gäller endast kommande lediga lägenheter, inte de som redan presenterats som lediga. Förtur gäller i sex månader från den dag förturen beviljas. Det är endast möjligt att få en förtur per person.

Ansökan om förtur behandlas av bolagets ansvarig för uthyrning och beslutas av VD. Hanteringstiden är en till två veckor och beslut meddelas skriftligt.

Ekonomisk förtur

Avser hyresgäst med en boendetid över två år inom bolaget som får en väsentligt förändrad ekonomisk situation.

Näringslivsförtur

Syftar till att underlätta etablering på orten vid anställning eller som ny företagare. Ansökan skickas in tillsammans med ett arbetsgivarintyg eller företagsbevis.

Prioritering av trogna och skötsamma hyresgäster

Kötid tillgodoräknas nuvarande hyresgäst från inflyttningsdag i nuvarande lägenhet: Gäller under förutsättning att nedanstående kriterier är uppfyllda:

 • Bott hos bolaget i samma lägenhet i minst tio år eller totalt hos bolaget i minst 20 år.
 • Har skött sina hyresinbetalningar utan anmärkning de senaste fem åren.
 • Inte har någon oreglerad skuld till bolaget.
 • Inga dokumenterade störningar får ha förekommit de senaste 2 åren.

Erbjudande

Erbjudande om ledig lägenhet ska skickas ut till fem intresserade åt gången enligt de parametrar som är angivna (se kösystem) av den sökande.

Av erbjudandet ska framgå vilken köplats den sökande har när den sökande senast ska svara (svarstid ska vara inom sju dagar)

För de sökande som anmält intresse inom bestämd tid ska visning ske i turordning utifrån plats i kön, alternativt att man har en visningstid som erbjuds för de fem första i kön vid samma tillfälle.

Efter visning för presumtiva sökande ska kontrakt skrivas senast inom två arbetsdagar efter visningstillfället, i annat fall faller erbjudanderätten och visning/erbjudande sker till nästa intresserade i kön.

Nej till erbjudande

Om man tackar nej första gången vid erbjudande av lägenhet, kvarstår man i kön. Andra gången man tackar nej så ändras registreringsdatum till det datum man tackar nej, det vill säga man hamnar sist i kösystemet.

Byte av lägenhet

Lägenhetsbyte

Inflyttad hyresgäst kan byta lägenhet först efter nio månader från inflyttning om han/hon inte kan påvisa anledning till förtur.

Omskrivning av kontrakt

Vid omskrivning av kontrakt på grund av namnbyte lämnas intyg, personbevis eller legitimation som styrker namnbytet. Namnändring registreras i dator samt på kontrakt, original och kundens exemplar.

Vid omskrivning på grund av dödsfall säger dödsboet upp kontraktet. Nytt kontrakt med maka/make skrivs. Kunden skriver under och ursprunglig inflyttningsdag ändras inte.

Överlåtelse av hyreskontrakt

Efter prövning av betalningsförmåga kan överlåtelse av hyreskontrakt accepteras. Överlåtelse kan endast ske mellan närstående medlemmar i familj, där den som ansöker om överlåtelsen är folkbokförd i bostaden.

Vid samboförhållande kontrolleras att sambon har varit mantalsskriven på adressen i minst tre år. Då barn vill ta över lägenhet på grund av dödsfall, har endast hemmaboende barn, vilka har varit folkbokförda på adressen, rätt till detta.

För sambo och barn ska kriterier enligt ovan för att hyra vara uppfyllda. Hyresgäst med hyresskuld ska före godkännande betala hela skulden för att få ta över kontrakt.

Övriga kontrakt

Korttidskontrakt

Ett korttidskontrakt fungerar som ett avtal på en månad. Det används i huvudsak vid uthyrning i ombyggnadsprojekt eller för hyresgäster med betalningsförsummelser. Lägenheter i hus som kommer att genomgå omfattande renovering hyrs ut på korttidskontrakt till sökande i kön. Sökande behåller sin plats i kön vid tecknande av korttidskontrakt.

Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand är tillåtet för en begränsad period och ska alltid godkännas av hyresvärden. Restriktivitet gäller och andrahandsuthyrning får endast beviljas i nedanstående fall:

 • Utbildning på annan ort
 • Visstidsanställning på annan ort
 • Längre utlandsvistelse
 • Uthyrningen är tidsbegränsad och löper på högst ett år i taget.

Uppsägning

Uppsägningstiden är alltid tre månader, räknat från den sista dagen i den månad uppsägningen görs. Undantag görs för dödsfall. Då gäller den sista i månaden efter det uppsägning skett

Not 1

Bolagets tolkning är att om den sökande inte kan påvisa en långsiktig trygghet i sin ekonomi så anses det inte som en betryggande betalningsförmåga. T.ex. om en sökande har etableringsstöd, studiemedel eller dylikt och detta upphör inom 1-9 månader vid ansökan och inte kan visa på motsvarande inkomst efter det att stödet upphör